VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

1.   GENEL AÇIKLAMALAR

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”) KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

Başvuru formu, OP. DR. ERDEM CAN YARDIMCI ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, OP. DR. ERDEM CAN YARDIMCI tarafından işlenen kişisel verilerinizin eksiksiz olarak belirlenerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı veri aktarımının önlenmesi amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için OP. DR. ERDEM CAN YARDIMCI tarafından ek bilgiler istenebilir. Başvuru Sahibi tarafından belirtilen bilgilerin doğru ve/veya güncel olmaması ya da taleplerin yetkisiz olması halinde, bu hususa ilişkin sorumluluk Başvuru Sahibi’nindir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi  uyarınca Başvuru Sahibi’nin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyeti kadar ücret talep edilebilir.

2.   KVKK’NIN 11. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE BAŞVURU HAKKININ KAPSAMI

 

Başvuru Sahibi OP. DR. ERDEM CAN YARDIMCI’e başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilir:

1)  Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2)  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3)  Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4)  Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

5)  Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6)  KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel

verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7)  İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8)  Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

3.     BAŞVURU YÖNTEMİ

 

KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı ve imzalı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede yazılı olarak yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

  • Başvuru Sahibinin şahsen elden başvurusuile,
  • Notervasıtasıyla,
  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ileveya
  • Başvuru Sahibinin tarafımıza daha önce bildirdiği ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile tarafımızailetilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi

Başvuru Gönderiminde

Belirtilecek Bilgi

Başvurunun Yapılacağı

Adres

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tespit edici belge

ile başvurması)

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

Gebizli, 1116. Sk. No:4, 07300 Muratpaşa/Antalya

Noter vasıtasıyla tebligat

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

Gebizli, 1116. Sk. No:4, 07300 Muratpaşa/Antalya

“Güvenli eloktronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

Yoluyla

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

——————-

Mobil İmza ya da E-posta İle     Başvuru     [İlgili     kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak

suretiyle]

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi”

 info@drerdemyardimci.com

  1. DR. ERDEM CAN YARDIMCI Başvuru Sahibi tarafından e-mail yolu ile yapılacak başvurularda Başvuru Sahibinin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecek, gerekli önlemleri alabilecektir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin ikinci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin tebliği veya ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

4.   KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ

 

A.  BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

 

Ad

 

Soyad

 

Tc Kimlik No / Pasaport No (yabancı ise)

 

Telefon

 

E Posta

 

İkamet veya İşyeri Adresi

 

 

  1. Lütfen OP. DR. ERDEM CAN YARDIMCI ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Ziyaretçi, Müşteri, İş ortağı çalışan, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedargibi)

         Ziyaretçi

         Müşteri

         İş ortağı

         Çalışan

         Çalışan adayı

         Eski Çalışan

         Diğer

:……………………………………

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz

Birim:………………….…………………………………………………………

Konu:……………………………………..…………………………………….………………

………………………………………………

5.   TALEP KONUSU

 

LÜTFEN KVKK KAPSAMINDAKİ TALEBİNİZİ DETAYLI OLARAK BELİRTİNİZ:

'
Whatsapp
💬Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba ,
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?